یین یانگ و اسلام

فلسفه یین و یانگ ریشه در این باور دارد که همه چیز در جهان از دو نیروی متضاد اما مکمل یکدیگر تشکیل شده است. البته این دو نیرو در ظاهر…

0 دیدگاه